Агропромисловий Агро Пром Портал Добавить статью

магазин для пчеловодов

Уважаемые пчеловоды! В интернет-магазине Агроэнергия вы можете заказать полный комплект пчелооборудования- ЗВОНИТЕ!
АгроФото АгроВідео Агровебкаталог

Опитування

Может ли сельский житель достойно зарабатывать?

Проголосувати

Календар

Погода

Курс валют

Ціни на топливо

Украинские нефтепродукты

Карти Батьківщини

Карта батьківщини


Покровителі бджільництва - святителі Зосима та Ссаватій Соловецькі

Покровителі бджільництва
- святителі Зосима
та
Ссаватій Соловецькі


Пчеловоду на удачу

Статут

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

"АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ"1. Назва Організації, її статус та юридична адреса

1.1. Громадська організація "Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (далі за текстом Статуту – "Організація") є місцевою громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

1.2. Назва Організації:

повна: "Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"

скорочена: "УКАБ";

1.3. Організація є громадською організацією, що створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими нормативно-правовими актами та цим статутом (далі за текстом - Статут).

1.4. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5. Організація є неприбутковою організацією відповідно до законодавства України, не здійснює підприємницької діяльності, діє без мети отримання прибутку.

1.6. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації і згідно з законодавством України може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

1.7. Організація має рахунки в банках, печатки і штампи зі своїм найменуванням, бланки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються у встановленому порядку.

1.8. Організація використовує власну символіку, яка затверджується загальними зборами членів Організації (далі за текстом – Збори). Символіка Організації підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

1.9. Втручання органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, а також у діяльність інших об'єднань громадян не допускається, крім випадків, які передбачені законодавством України.

1.10. Діяльність Організації поширюється на територію міста Києва.

1.11. Юридична адреса Організації: Україна, 03055, м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10.

2. Мета, завдання, права та види діяльності Організації

2.1. Метою Організації є задоволення і захист законних соціальних, економічних, професійних та інших інтересів своїх членів шляхом сприяння провадженню освітньої та наукової діяльності у сфері аграрного бізнесу.

2.2. Основні завдання Організації:

- участь у провадженні освітньої діяльності переважно для членів організації за тематикою аграрного бізнесу;

- участь у провадженні наукової діяльності за тематикою аграрного бізнесу;

- забезпечення умов для конструктивного спілкування членів Організації та інших осіб з питань розвитку аграрного бізнесу;

- сприяння підвищенню рівня знань, удосконаленню практичних навичок членів Організації та керівників юридичних осіб у сфері аграрного бізнесу;

- сприяння членам Організації у здійсненні ними науково-дослідної та навчально-методичної роботи з проблем аграрного бізнесу;

- сприяння розробці та запровадженню етичних і соціально-культурних стандартів в аграрному бізнесі;

- сприяння вдосконаленню корпоративного законодавства України, приведення його у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

2.3. Для здійснення мети та завдань, визначених Статутом, Організація користується правом:

- представляти і захищати свої законні права та інтереси, законні права та інтереси членів Організації в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- організаційно, методологічно та у інший спосіб підтримувати інші об'єднання громадян у сфері аграрного бізнесу, сприяти їх створенню;

- одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань у встановленому порядку;

- вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб щодо розвитку корпоративного управління відповідно до встановленого порядку;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

- сприяти заснуванню засобів масової інформації;

- користуватись іншими правами, передбаченими законами України для громадських організацій, що здійснюють свою діяльність як неприбуткова організація.

2.4. Для досягнення поставленої мети і виконання своїх статутних завдань Організація в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює наступні види діяльності:

- сприяє організації та проведенню презентацій, "круглих столів", тренінгів, семінарів, прес-конференцій та інші заходів у сфері аграрного бізнесу;

- сприяє організації та проведенню роз’яснювальної роботи серед громадян з метою формування відповідного уявлення членів суспільства про сучасні моделі аграрного бізнесу;

- сприяє у організації навчально-консультативних та освітніх центрів із залученням фахівців у сфері аграрного бізнесу;

- сприяє у наданні правової допомоги переважно членам Організації;

- сприяє проведенню соціологічних опитувань та інших форми виявлення громадської думки у сфері аграрного бізнесу;

- сприяє виконанню та, відповідно до вимог законодавства, бере участь у реалізації загальнодержавних та регіональних соціальних, економічних, культурних, освітніх та інших програм, пов'язаних з розвитком аграрного бізнесу;

- бере участь у розробці законопроектів у сфері корпоративного управління, проводить їх аналіз за участі кваліфікованих спеціалістів Організації;

- сприяє у наданні консультації зацікавленим особам з питань аграрного бізнесу.

2.5. Перелік видів діяльності Організації, встановлений у пункті 2.4 Статуту, є вичерпним.

3. Умови і порядок прийому в члени Організації, вибуття з неї

3.1. Членами Організації можуть бути особи, які досягли 18 років, визнають Статут та зобов'язуються виконувати його положення.

3.2. Членство в Організації набувається за рішенням Зборів, яке приймається за поданням Президента на підставі особистої заяви, до якої додаються рекомендації двох членів Організації та документ про сплату вступного внеску.

3.3. Заява громадянина про вступ до Організації розглядається протягом трьох місяців з моменту її отримання. Організація має право відмовити громадянину у вступі до Організації за відсутності рекомендацій двох членів Організації та несплати ним відповідного вступного внеску або у разі неприйняття відповідного рішення Зборами.

3.4. Особа вважається прийнятою до Організації у разі, якщо відповідне рішення членів Організації, що приймають участь у Зборах, з питання вступу особи до Організації прийнято одноголосно.

3.5. Виключення з членів здійснюється Зборами.

3.6. Підставами для виключення з членів Організації можуть бути:

3.6.1. порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організації;

3.6.2. несплата членських внесків;

3.6.3. заява члена Організації про вихід із членів за власним бажанням.

3.7. Особа вважається такою, що вибула з Організації (перестала бути її членом), через десять календарних днів з моменту прийняття рішення про виключення з подання нею до Організації заяви про свій вихід.

3.8. Член Організації, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки чи перешкоджає своїми діями досягненню мети і завдань Організації, може бути виключений з Організації за рішенням Зборів.

3.9. Засновники Організації стають її членами з моменту реєстрації Організації.

4. Права і обов'язки членів Організації

4.1. Члени Організації мають право:

- отримувати інформацію про діяльність Організації;

- отримувати соціальний захист та допомогу від Організації;

- обирати і бути обраними до статутних органів Організації;

- вносити пропозиції щодо напрямків діяльності, розвитку та управління Організацією;

- брати участь в усіх заходах, які проводить Організація;

- бути носієм інших прав, передбачених Статутом та/або законодавством.

4.2. Члени Організації зобов'язані:

- дотримуватись вимог Статуту;

- виконувати обов'язки, визначені Статутом та/або рішенням Зборів;

- брати участь у діяльності Організації, передбаченій її Статутом;

- своєчасно сплачувати членські внески, розмір яких визначається Зборами.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Організації та їх повноваження

5.1. Вищим статутним органом Організації є Збори членів Організації (надалі і по тексту – "Збори") або представників членів Організації, які скликаються не рідше одного разу на рік Президентом Організації.

5.2. До компетенції Зборів належить:

- затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

- затвердження стратегії діяльності Організації;

- затвердження фінансової звітності Організації та заслуховування інформації про виконання її бюджету;

- обрання та відкликання Президента та членів Ревізійної комісії;

- прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) або реорганізацію Організації;

- встановлення розміру і порядку сплати вступних та членських внесків;

- затвердження внутрішніх документів Організації;

- реалізація права власності Організації відповідно до закону;

- погодження укладання правочину Президентом Організації на суму 500000,0 тис. гривень і більше;

- прийняття рішення про вступ і виключення особи з членів Організації;

- вирішення будь-яких інших питань діяльності Організації, у тому числі тих, що належать до компетенції Президента.

5.3. Позачергові Збори скликаються на вимогу не менш як третини членів Організації або Президента Організації.

5.4. Про час, місце проведення та порядок денний Зборів члени Організації повідомляються персонально шляхом відправлення відповідного рекомендованого листа на вказану ними адресу не пізніше, як за 20 днів до їх скликання.

5.5. Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків від загальної кількості членів Організації.

5.6. Рішення на Зборах приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Організації, які присутні на Зборах. Кожен член Організації має один голос. Рішення про внесення змін до Статуту Організації, та про ліквідацію (саморозпуск) Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Організації, які присутні на Зборах.

5.7. Для забезпечення проведення та організації роботи Зборів Президентом заздалегідь призначаються голова і секретар Зборів. Голова та секретар Зборів обираються з членів Організації.

5.8. Голова Зборів:

- керує роботою Зборів;

- оголошує про відкриття Зборів та завершення їх роботи;

- відповідає за підтримання порядку під час проведення Зборів та контролює дотримання регламенту Зборів;

- оголошує питання порядку денного Зборів і надає слово присутнім на Зборах;

- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Зборів;

- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Зборів та оголошує підсумки голосування;

- приймає рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Зборів;

- підписує протоколи Зборів;

- передає Президенту та Виконавчому директорові документи Зборів.

5.9.Секретар Зборів забезпечує відображення ходу Зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Зборів. У разі необхідності Президент, окрім секретаря Зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає секретарю Зборів у складанні та оформленні протоколу Зборів.

5.10.Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома членів Організації інформації про результати голосування та прийняті рішення. Через кожні дві години роботи голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня голова Зборів може оголосити перерву. Після закінчення роботи Зборів голова Зборів оголошує про їх закриття.

5.11.Протокол Зборів підписується головою і секретарем Зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення Зборів передається Президенту.

5.12.Рішення Зборів є обов'язковим для всіх членів Організації, включаючи тих, хто не брав участі в Зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і службових осіб Організації.

5.13.Президент Організації (далі за текстом Статуту – Президент) обирається Зборами на невизначений строк і виконує свої повноваження до моменту відкликання його Зборами. Президент є постійно діючим виконавчим органом Організації, який здійснює стратегічне управління та представницькі функції. Президент є офіційним представником Організації у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами.

5.14.Президентом може бути лише член Організації.

5.15.Президент має такі повноваження:

- розглядає та затверджує бюджет Організації, плани та програми роботи відповідно до стратегії діяльності Організації;

- має право першого підпису;

- готує подання Зборам щодо вступу осіб до Організації та виключення з Організації;

- здійснює інші повноваження, надані йому Статутом та/або рішенням Зборів;

- без довіреності діє від імені Організації;

- розробляє і реалізує плани роботи Організації, звітує Зборам про їх виконання;

- укладає правочини від імені Організації, якщо вартість майна чи сума зобов'язань за таким правочином не перевищує на момент його укладення 500000,0 тис. гривень; укладання правочину від імені Організації, якщо вартість майна чи сума зобов'язань за таким правочином перевищує на момент його укладення 500000,0 тис. гривень здійснюється з обов’язковим погодженням зі Зборами;

- відкриває та закриває рахунки Організації у банках та інших кредитних установах;

- забезпечує організацію ведення бухгалтерського і податкового обліку діяльності Організації та своєчасне подання Організацією відповідної фінансової і податкової звітності;

- підписує від імені Організації позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відзиви і заперечення та приймає рішення про їх пред'явлення до суду;

- затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку Організації;

- приймає на роботу та звільняє працівників апарату Організації, укладає з ними трудові договори та контракти;

- накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Організації відповідно до чинного законодавства;

- видає накази з питань поточної діяльності Організації, обов'язкові до виконання усіма працівниками апарату Організації;

- видає та відкликає довіреності на вчинення третіми особами дій від імені Організації;

- має право здійснювати будь-які інші дії, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Організації.

Ревізійна комісія (Ревізор) Організації

5.16.Контроль за діяльністю Президента здійснюється ревізійною комісією Організації (за текстом Статуту – Ревізійна комісія), яка обирається Зборами з числа членів Організації на невизначений строк і діє моменту відкликання його Зборами.

5.17.Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадку відкликання його з посади члена Ревізійної комісії за рішенням Зборів.

5.18.Збори мають право відкликати голову або іншого члена Ревізійної комісії в будь-який час і з будь-якого приводу.

5.19.Президент не може бути членом Ревізійної комісії.

5.20.Перевірки діяльності Президента проводяться Ревізійною комісією за рішенням Зборів, з її власної ініціативи або на вимогу більш ніж десяти відсотків членів Організації. Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення службових осіб Організації.

5.21.Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам.

5.22.Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Організації.

5.23.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань, вчинених службовими особами Організації.

5.24.При здійсненні контролю за діяльністю Президента Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Організації;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності Організації відповідним нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку Організації всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

- дотримання Президентом (іншими службовими особами Організації) наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Організації, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Організації;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Організації;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей Організації;

- фінансовий стан Організації, рівень її платоспроможності та ліквідності активів.

5.25.Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням нею перевірок та організацією своєї роботи на засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також за результатами перевірок. Ревізійна комісія є повноважною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

5.26.Склад, строк повноважень, порядок формування, організація роботи та інші питання діяльності Ревізійної комісії визначаються у положенні про Ревізійну комісію, яке затверджується Зборами.

5.27.За рішенням Загальних Зборів Ревізійна комісія Організації може діяти у складі однієї особи – Ревізора. У такому разі усі функції Ревізійної комісії Організації покладаються на нього.

5.28.Для здійснення контролю за діяльністю Організації згідно з рішенням Зборів, а також в інших випадках, встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка. Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Організації із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Організацією чи з її членами, може бути проведено на вимогу більш ніж десяти відсотків членів Організації. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на членів Організації, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлене рішенням Зборів.

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Для виконання статутних завдань Організація отримує доходи у вигляді:

- вступних та членських внесків, якщо це не суперечить неприбутковому статусу Організації;

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності Організації;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, наданих Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, наданих Організації або через Організацію їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

6.3. Кошти та інше майно Організації використовується виключно для досягнення поставленої мети і виконання статутних завдань Організації. Доходи та майно Організації не підлягають розподілу між засновниками або членами Організації та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

6.4. Організація може здійснювати господарську та комерційну діяльність, необхідну для виконання нею своїх статутних завдань, виключно шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи або шляхом заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Організація зобов'язана вести оперативний, податковий та бухгалтерський облік своєї діяльності, подавати статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7. Міжнародна діяльність організації

7.1.Організація підтримує прямі міжнародні контакти та зв'язки в порядку, передбаченому чинним законодавством, міжнародними договорами та цим Статутом.

7.2.Організація вивчає досвід роботи міжнародних організацій та обмінюється інформацією щодо інноваційних форм і методів роботи.

7.3.Організація бере участь у реалізації міжнародних програм та проектів, діяльності міжнародних організацій.

8. Порядок звітності та контролю

8.1.Організація веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку, сплачує встановлені обов'язкові платежі до бюджету в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством.

8.2.Відповідальність за ведення обліку та своєчасне подання бухгалтерської звітності покладається на Президента та бухгалтера Організації, повноваження яких визначаються законодавством України та цим статутом.

9. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

9.1.Зміни та доповнення до Статуту (нова редакція Статуту) приймаються Зборами більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Організації, що присутні на Зборах та можуть набувати чинності після їх підписання Президентом.

9.2.Зміни та доповнення до Статуту (нова редакція Статуту) підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законом порядку.

10. Припинення діяльності Організації

10.1 Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

10.2.Реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення Зборів. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

10.3.Ліквідація Організації здійснюється на підставі рішення Зборів, яке приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Організації, що присутні на Зборах або суду.

10.4.Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка оцінює наявне майно, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що її призначив.

10.5.У разі ліквідації Організації її активи (майно та кошти) передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.6.Організація вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.

 

 

Джерело: agribusiness.kiev.ua           17.12.2009

эдина країна-єдиная страна

Шорти vulkan klassik

Шорты для похудения

Vulkan Classic

пчеловодство видео,  разведение пчел видео, пчелы видео, пасека видео, уход за пчелами видео, смотреть мультфильмы онлайн, смотреть фильмы онлайн

 

Райффайзен Лізинг Аваль

 

 

 

Науково-інноваційний центр

Найди друга

Медогонки,Воскотопки,Сушилки пыльцы,Ульи и принадлежности,Одежда для пчеловода,Инвентарь

 

Карта пасек, пасека, пасеки всего мира, пасечники

Карта пасек показывает

пасечников
и их пасеки всего мира!
Заявите о себе, добавляя
Вашу собственную пасеку!

 

«Собраться вместе - это начало. Оставаться вместе - это прогресс.

Работать вместе - это успех». - Генри Форд

Передрукування матеріалів заборонено без посилання на http://agroprom-ua.com
CopyRight © 2009-2012. Всі права захищені. АГРОПРОМ-Агропромышленный Портал Украины.