Агропромисловий Агро Пром Портал Добавить статью

магазин для пчеловодов

Уважаемые пчеловоды! В интернет-магазине Агроэнергия вы можете заказать полный комплект пчелооборудования- ЗВОНИТЕ!
АгроФото АгроВідео Агровебкаталог

Опитування

Может ли сельский житель достойно зарабатывать?

Проголосувати

Календар

Погода

Курс валют

Ціни на топливо

Украинские нефтепродукты

Карти Батьківщини

Карта батьківщини


Покровителі бджільництва - святителі Зосима та Ссаватій Соловецькі

Покровителі бджільництва
- святителі Зосима
та
Ссаватій Соловецькі


Пчеловоду на удачу

Статут УАК

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Всеукраїнське громадське об'єднання "Українська аграрна конфедерація" (далі -УАК) є всеукраїнською громадською організацією, створеною з метою захисту інтересів своїх членів та провадження статутної діяльності.

У своїй діяльності УАК керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством, а також цим Статутом.

УАК діє на підставі добровільності та рівності її членів, законності та гласності.

УАК набуває прав юридичної особи у встановленому законодавством України.

УАК надається право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і немайнових прав, та нести обов'язки, що пов'язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарському і третейському.

При цьому УАК має право представляти у державних та інших органах, організаціях, у суді інтереси своїх членів за їх згодою у встановленому порядку.

УАК є неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку.

УАК не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени УАК не несуть відповідальності за зобов'язаннями УАК.

Колективні члени УАК зберігають за собою самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами та чинними законодавчими актами України.

УАК має право бути членом інших об'єднань.

УАК має самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку зі своєю назвою, кутові штампи, може мати символіку (емблему) та інші реквізити, які затверджуються Радою УАК. Символіка УАК реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Місцезнаходження виконавчого органу (юридична адреса) УАК: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 807, 01033.

УАК визнається всеукраїнською громадською організацією.

Назва УАК

Повна назва українською мовою: Всеукраїнське громадське об'єднання "Українська аграрна конфедерація".

Скорочена назва українською мовою: ВГО "УАК".

Діяльність УАК поширюється на усю територію України.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ УАК

Мета УАК: участь у виробленні та реалізації політики в агропромисловій сфері в інтересах зміцнення національної економіки, розвитку міжнародної економічної співпраці, підвищенні добробуту громадян України та задоволення і захист законних інтересів своїх членів.

Основні завдання УАК:

- провадження освітньої діяльності у сфері вироблення та реалізації політики в агропромисловій сфері а саме: участь у розробці концептуальних і практичних програм, які враховують інтереси вітчизняних товаровиробників та споживачів; створення наукових центрів для вивчення проблем агропромислового комплексу в Україні; вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері агропромислової політики; виконання експертних досліджень для членів УАК;

- провадження наукової діяльності у сфері вироблення та реалізації політики в агропромисловій сфері;

- сприяння у створенні і використанні друкованих та електронних засобів масової інформації у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативної бази в агропромисловій сфері, вивченню та узагальненню міжнародного досвіду, адаптації міжнародних стандартів і норм відповідно до умов України;

- сприяння підвищенню ефективності державної політики в агропромисловій сфері;

- сприяння розробці та популяризації стандартів якості в агропромисловій сфері України, відповідно до визнаних міжнародних норм;

- сприяння розвитку взаємодовіри, порядності й ділового партнерства у відносинах між членами УАК, органами державної влади, громадськими організаціями, громадянами України, а також міжнародними організаціями, іноземними громадянами та особами без громадянства.


3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УАК

3.1. Напрями діяльності УАК:

- представництво інтересів членів УАК перед органами державної влади та громадськими організаціями;

- сприяння у наданні консультативної, організаційної, правової, методичної чи іншої допомоги членам УАК з питань агропромислової політики;

- сприяння у наданні консультацій та проведенні навчальної роботи з наукових, методичних, інформаційних проблем, включно з організацією для членів УАК різного типу навальних заходів та програм;

- сприяння у створенні інформаційного забезпечення, розробки та наповнення комп'ютеризованої бази даних щодо регулювання і розвитку агропромислового комплексу;

- сприяння створенню системи інформаційного забезпечення членів УАК;

- сприяння ознайомленню громадськості з діяльністю УАК та її членів;

- проведення заходів переважно для своїх членів, що спрямовані на підвищення їхньої кваліфікації;

- співробітництво з органами державної влади та іншими організаціями в галузі агропромислової сфери;

- громадська підтримка внесення до органів державної влади пропозицій та ініціатив щодо розвитку ринкових відносин і добросовісної конкуренції;

- участь в розробці пропозицій щодо державної політики в агропромисловій сфері;

- участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів, зустрічей, засідань "круглих столів" в тому числі міжнародних, що проводяться на неприбутковій основі за рахунок членських та спонсорських внесків.

3.2. Відносини УАК з іншими організаціями, підприємствами та громадянами, у зв'язку із здійсненням ними господарської діяльності, оформлюються, за необхідності, договорами та контрактами.

3.3. УАК здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом заснування підприємств, організацій та установ із статусом юридичної особи у встановленому чинним законодавством порядку.


4. ЧЛЕНСТВО В УАК

4.1. Членство в УАК є фіксованим. Членство в УАК є індивідуальним та може бути колективним.

4.2. Індивідуальними членами УАК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18-ти річного віку, визнають та виконують вимоги Статуту УАК, сплачують членські внески.

4.3. Колективними членами УАК можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, які визнають та виконують статутні вимоги УАК, сприяють її діяльності, визнають вимоги Статуту і сплачують членські внески.

4.4. Розмір членських внесків для індивідуальних та колективних членів встановлює Президія УАК.

4.5. Прийом індивідуальних членів до УАК здійснюється Радою місцевого осередку на підставі письмової заяви претендента, яка обов'язково повинна містити зобов'язання виконувати Статут УАК.

4.6. Прийом колективних членів до УАК здійснюється Президією УАК на підставі письмової заяви керівника підприємства, установи, організації та уповноваженого від громадського об'єднання (асоціації, спілки, конгресу, руху, фонду тощо ), протоколу зборів трудового колективу, на яких рийняте рішення про вступ в УАК. Такий протокол повинен містити зобов'язання виконувати Статут УАК

4.7. Розгляд заяви здійснюється тільки в індивідуальному порядку за обов'язкової присутності заявника.

4.8. Індивідуальне членство в УАК засвідчується членською карткою, а колективне членство в УАК засвідчується свідоцтвом про членство, зразки яких затверджує Президія УАК.

4.9. Членство в УАК припиняється внаслідок:

- вчинення дій, несумісних зі Статутом УАК, в результаті яких УАК було заподіяно шкоду діловій репутації УАК;

- несплати членських внесків без поважної причини протягом одного року підряд;

- виходу з УАК у добровільному порядку шляхом подання відповідної письмової заяви.

4.10. Рішення про припинення членства індивідуальних членів УАК приймається зборами (конференцією) місцевого осередку, де вони перебувають на обліку.

4.11. Рішення про припинення членства колективних членів УАК приймається Радою УАК.

4.12. Особа, виключена з УАК, може протягом місяця подати апеляцію до керівних чи контрольного органів місцевого осередку вищого рівня, З'їзду чи Ревізійної комісії УАК.

4.13. Порядок прийняття до УАК та припинення членства в УАК, а також порядок обліку членів УАК визначаються Положенням про прийом у члени УАК, припинення членства в ній та облік членів УАК та цим Статутом.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УАК

5.1. Індивідуальний член УАК має право брати участь у зборах (конференціях) місцевих осередків УАК, де він безпосередньо перебуває на обліку.

5.2. Кожний член УАК має право:

- брати участь в діяльності, що ведеться під егідою УАК, відповідно до затверджених напрямів діяльності;

- одержувати інформацію про діяльність УАК та її органів;

- обиратися і бути обраним у керівні та контрольні органи УАК;

- звертатися до УАК за захистом своїх прав та інтересів;

- вносити пропозиції до керівних органів УАК з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності УАК;

- згадувати про своє членство в УАК у публічних заявах;

- вільно виходити з УАК;

- мати інші права відповідно до цього статуту та законодавства України.

5.3. Члени УАК зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту;

- перебувати на обліку в одній з місцевих осередків УАК або у Дирекції УАК;

- брати безпосередню участь в роботі УАК;

- сприяти здійсненню мети і завдань УАК;

- виконувати рішення керівних та контрольного органів УАК;

- регулярно та своєчасно сплачувати членські внески;

- нести інші обов'язки відповідно до законодавства України та цього статуту.


6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ УАК
(по тексту - "місцеві осередки")

6.1. Місцеві осередки (обласні, Кримський республіканський, Київський та Севастопольський міські та районні, районні в містах) утворюються і діють відповідно до адміністративно-територіального поділу України на підставі рішення установчих зборів та рішення відповідного органу УАК, яке приймається відповідно до цього статуту.

6.2. Місцеві осередки, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих осередків, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

6.3. Місцевий осередок УАК реєструються та легалізується за умови затвердження рішення про це зборами (конференцією) осередку вищого рівня, а для Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських осередків - Президією УАК.

6.4. Місцеві осередки УАК можуть легалізуватися у відповідності до чинного законодавства: шляхом їх державної реєстрації, або шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

6.5. Місцеві осередки УАК керуються цим Статутом і зобов'язані його дотримуватися.

6.6. Місцеві осередки УАК діють на підставі цього Статуту та своїх статутів, що затверджені їхніми вищими керівними органами та затверджені Радою УАК.

6.7. Рішення місцевого осередку не можуть суперечити рішенням керівних органів місцевого осередку вищого рівня чи керівних органів УАК.


7. КЕРІВНІ ОРГАНИ УАК

7.1. Керівними органами УАК є: З'їзд УАК, Рада УАК, Президія УАК. Керівними особами є Президент УАК, Генеральний директор УАК. Для контролю за фінансовою діяльністю УАК діє Ревізійна комісія.

З'їзд УАК

7.2. З'їзд є вищим органом УАК. З'їзд УАК проводиться не рідше одного разу на 5 років. З'їзд УАК скликається Радою УАК за власною ініціативою, або на вимогу не менше 1/3 з числа обласних, Кримського республіканського, Київського та Севастопольського міських осередків УАК та не менш як 1/3 від кількості колективних членів. Рішення про скликання З'їзду на вимогу приймається не пізніше ніж через місяць після отримання відповідних документів від місцевих осередків УАК та колективних членів.

7.3. Делегати з'їзду обираються на зборах (конференціях) Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських осередків УАК, а також делегуються колективними членами відповідно до норми представництва, встановленої Радою УАК.

7.4. З'їзд УАК вважаються правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини обраних делегатів.

7.5. З'їзд УАК:

- визначає стратегію діяльності УАК;

- затверджує звіти Ради УАК, Ревізійної комісії УАК;

- приймає Статут УАК та вносить до нього зміни і доповнення;

- обирає Президента та Віце-президентів УАК, Голову Ревізійної комісії УАК;

- визначає кількісний склад та обирає членів Ради та Ревізійної комісії УАК;

- реалізує право власності на майно та кошти УАК, делегує Раді УАК окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;

- розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб та місцевих осередків УАК, Ревізійної комісії УАК та ревізійних комісій місцевих осередків. Може відмінити рішення будь-яких керівних органів, осіб та місцевих осередків УАК, Ревізійної комісії УАК та ревізійних комісій місцевих осередків;

- приймає рішення, в разі необхідності, про розпуск згідно Статуту місцевих осередків ;

- приймає рішення про реорганізацію УАК;

- приймає рішення про ліквідацію УАК. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів Ліквідаційної комісії та обирає їх.

7.6. Рішення про ліквідацію, реорганізацію, прийняття Статуту УАК та внесення змін і доповнень до нього приймаються 2/3 від числа присутніх делегатів. Всі інші рішення приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Рада УАК

7.7. У період між з'їздами діяльністю УАК керує Рада УАК. Рада УАК скликається Президією УАК за власною ініціативою не рідше одного разу на півріччя, або на вимогу не менш як третини членів Ради

7.8. Головою Ради за посадою є Президент, членами Ради відповідно Віце-президенти, члени Президії та Генеральний директор УАК. У засіданнях має право брати участь, з дорадчим голосом, Голова Ревізійної комісії УАК.

7.9. Рада УАК:

- реалізує конкретні напрями діяльності УАК в період між З'їздами та затверджує плани роботи УАК відповідно до завдань, визначених З'їздом УАК;

- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, роз'яснює їх та контролює виконання;

- затверджує звіт Генеральної дирекції УАК;

- створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи УАК, визначає їхню компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їхніх керівників, визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників);

- створює Комісії з основних напрямів діяльності УАК, затверджує Положення про них, спрямовує їх роботу;

- встановлює норми представництва на з'їзд УАК для Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських органів та колективних членів УАК;

- організовує проведення З'їзду УАК та готує для розгляду на ньому проекти документів;

- обирає членів Президії УАК за поданням Президента УАК.

- виключає з УАК колективних членів за дії несумісні зі Статутом, а також за несплату членських внесків;

- затверджує символіку УАК, зразки печаток та штампів;

- робить заяви від імені УАК;

- координує роботу місцевих осередків УАК;

- може делегувати частину своїх повноважень Президії УАК та Президенту УАК;

- може відмінити будь-яке рішення Президії УАК та Президента УАК.

7.10. Рада УАК обирається на п'ятирічний термін. Засідання Ради УАК правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради. Рішення приймається більшістю голосів присутніх членів.

Президія УАК

7.11. У період між з'їздами та засіданнями Ради діяльністю УАК керує Президія УАК. Президія УАК скликається Президентом УАК за власною ініціативою не рідше, ніж один раз на місяць.

7.12. Головою Президії за посадою є Президент, членами Президії відповідно Віце-президенти та Генеральний директор УАК, а також члени, обрані Радою УАК. У засіданнях має право брати участь, з дорадчим голосом, Голова Ревізійної комісії УАК.

7.13. Президія УАК:

- приймає нових колективних членів УАК;

- приймає рішення про визнання місцевих осередків УАК;

- організує та контролює виконання рішень Ради УАК;

- здійснює оперативне керівництво діяльністю місцевих осередків та установ УАК;

- робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя;

- приймає рішення про утворення постійно діючого третейського суду при УАК, затверджує Положення про постійно діючий третейський суд, регламент третейського суду та списки третейських суддів;

- представляє УАК у зовнішніх стосунках;

- затверджує Положення про сплату членських внесків та Положення про прийом у члени УАК, припинення членства в ній та облік членів УАК;

- затверджує Положення про Генеральну дирекцію УАК, її структуру та контролює діяльність;

- затверджує та звільняє Генерального директора за поданням Президента УАК;

- в межах, визначених Радою, здійснює повноваження останньої;

- встановлює розмір членських внесків для індивідуальних та колективних членів УАК;

- скликає Раду УАК;

- приймає рішення про заснування місцевих осередків, підприємств, установ, затверджує положення про них.

7.14. Президія УАК обирається терміном на один рік. Засідання Президії УАК правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Президії.

7.15. Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Президії. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії.

Президент УАК

7.16. У період між з'їздами, засіданнями Ради та Президії, діяльністю УАК керує Президент УАК, який:

- підписує документи від імені УАК;

- головує на засіданнях Ради та Президії УАК;

- без доручення представляє УАК у зовнішніх відносинах;

- здійснює загальне керівництво роботою керівних, виконавчих, консультативно-дорадчих, друкованих органів УАК;

- скликає засідання Президії УАК, організовує їх підготовку;

- вносить на розгляд Ради Президії УАК кандидатуру Генерального директора, а в разі потреби - пропозицію про його звільнення з посади;

- за поданням Генерального директора затверджує штатний розпис дирекції. На штатних працівників дирекції поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

- представляє інтереси УАК у державних та громадських інституціях.

7.17. Президент УАК може делегувати свої повноваження повністю або частково одному з Віце-президентів УАК, про що письмово повідомляє Раду УАК. Передача повноважень здійснюється на визначений термін і може бути відкликана рішенням Президента УАК.

Генеральна дирекція.

7.18. Постійно діючим виконавчим органом УАК є Генеральна дирекція, яку очолює Генеральний директор.

7.19. Генеральна дирекція:

- забезпечує виконання рішень З'їзду, Ради та Президії УАК;

- розробляє проекти планів роботи УАК відповідно до завдань, визначених З'їздом, Радою УАК та Президією УАК.

- забезпечує функціонування керівних, а в разі необхідності консультативно-дорадчих органів УАК;

- веде облік, реєструє колективних членів УАК, місцеві осередки;

- надає методичну допомогу в діяльності місцевих осередків;

- в рамках наданих повноважень здійснює оперативне управління майном та коштами УАК;

- веде та зберігає документацію УАК.

Генеральний директор

7.20. Генеральний директор очолює роботу Генеральної дирекції, від імені УАК укладає трудові угоди (договори) з працівниками УАК, а також представляє інтереси УАК перед іншими особами в межах своєї компетенції.

7.21. Генеральний директор призначається Президією.

7.22. Генеральний директор має такі повноваження:

- право підпису від імені УАК угоди та інші документи, пов'язані з її діяльністю, має право банківського підпису, діє від імені УАК без довіреності;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку та правил господарської діяльності організації та інших внутрішніх документів;

- затвердження штатного розкладу та посадових окладів штатних працівників Організації, розмірів та порядку їх преміювання;

- прийняття на роботу та звільнення штатних працівників, заохочення, накладення стягнень, укладання трудових угод із працівниками Організації від імені Організації;

- організація бухгалтерського обліку та звітності;

- підписання угод та фінансово-господарських документів від імені Організації без доручення, видача доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків;

- виконання інших функцій та вирішення інших питань, які покладені на нього відповідно до Статуту та рішень Загальних Зборів Організації.

Ревізійна Комісія УАК

7.23. Контрольним органом УАК є її Ревізійна комісія, склад якої обирається З'їздом на термін, що становить п'ять років.

7.24. Засідання Ревізійної комісії правомочне за участі в ньому більше половини членів.

7.25. Ревізійна комісія:

- визначає власну структуру;

- розглядає заяви про порушення членами УАК, її місцевими осередками або їхніми органами норм Статуту, законодавства, моралі;

- розглядає конфліктні ситуації в середині УАК та виносить рекомендації щодо них;

- призупиняє виконання рішень будь-яких керівних органів (крім З'їзду) й керівних осіб УАК чи її організацій місцевих організацій, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;

- перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами УАК;

- проводить ревізію фінансово-господарчої діяльності УАК не менше одного разу на рік;

- звітує перед З'їздом про результати своєї діяльності;

- координує роботу ревізійних комісій місцевих осередків.

7.26. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Президент, Віце-президент, члени Президії та Ради УАК.

7.27. Для прийняття рішення Ревізійній комісії достатньо більшості голосів присутніх на її засіданні. Засідання Ревізійної комісії веде Голова Ревізійної комісії.


8. ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА КОШТИ УАК ТА ЇЇ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ

8.1. УАК та її місцеві осередки, які набули статусу юридичної особи, мають у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах.

8.2. У власності УАК та її місцевих осередків можуть бути: кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, інше майно, яке їм не заборонено мати у відповідності до чинного законодавства.

8.3. Кошти та майно УАК спрямовуються виключно на виконання статутних завдань.

8.4. Діяльність УАК фінансується за рахунок членських внесків, доброчинних відрахувань, благодійних внесків, грантів.

8.5. Майно УАК складається з майна, переданого УАК засновниками, членами УАК або державою, набутого від членських внесків, пожертвуваного громадянами, підприємствами, установами та місцевими осередками, а також придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.6. Джерелами надходження коштів та майна УАК є:

- членські внески;

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

- пасивні доходи;

- кошти, які надходять від проведення основної діяльності;

- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних та інших цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги та технічної допомоги, що надається відповідно до законодавства.

8.7. УАК, її місцеві осередки та колективні члени, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.

8.8. УАК, її місцеві осередки формують і виконують власний бюджет, щорічно його оприлюднюють, невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають.

8.9. УАК, її місцеві осередки, які мають статус юридичної особи ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.


9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ УАК

9.1. При УАК може створюватися та діяти постійно діючий третейський суд, який діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про третейські суди", іншого законодавства України та цього статуту.

9.2. Постійно діючий третейський суд діє відповідно до Положення про постійно діючий третейський суд та Регламенту про постійно діючий третейський суд , які затверджуються Президією УАК.

9.3. Список третейських суддів постійно діючого третейського суду при УАК затверджується Президією УАК.


10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УАК

10.1. З метою виконання статутних завдань, матеріального та організаційного забезпечення своєї діяльності та діяльності своїх органів, УАК може набувати майно та майнові права відповідно до статусу неприбуткової організації.

10.2. З метою виконання статутних завдань УАК може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.


11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УАК

11.1. УАК підтримує прямі міжнародні контакти та зв'язки в порядку, передбаченому чинним законодавством, міжнародними договорами та цим Статутом.

11.2. УАК вивчає досвід роботи міжнародних організацій та обмінюється інформацією щодо інноваційних форм і методів роботи.

11.3. УАК бере участь у реалізації міжнародних програм та проектів, діяльності міжнародних організацій.


12. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

12.1. УАК веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку, сплачує встановлені обов'язкові платежі до бюджету в порядку і розмірах, визначених чинним законодавством.

12.2. Відповідальність за ведення обліку та своєчасне подання бухгалтерської звітності покладається на Генерального Директора та бухгалтера УАК, повноваження яких визначаються законодавством України та цим статутом.


13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УАК ТА ЇЇ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ

13.1. Діяльність будь-якого з місцевих осередків УАК припиняється, якщо в його складі залишилося менше двох членів. Діяльність місцевого осередку може бути припинена рішенням його зборів (конференції) або рішенням З'їзду УАК в порядку, визначеному цим Статутом.

13.2. Припинення діяльності УАК може бути проведене шляхом ліквідації чи реорганізації за ухвалою З'їзду УАК. Ліквідація УАК також може бути за рішенням суду, господарського суду.

13.3. Якщо рішення про припинення діяльності УАК прийняте З'їздом, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються З'їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

13.4. Якщо рішення про ліквідацію УАК прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

13.5. Ліквідація вважається завершеною, а УАК ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

13.6. Рішення про реорганізацію УАК приймається З'їздом у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією, вирішуються З'їздом.

13.7. Після припинення діяльності УАК припиняється діяльність усіх її місцевих осередків.

13.8. При ліквідації УАК усі кошти та майно передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках передбачених чинним законодавством передаються в доход держави.


14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ УАК

14.1. Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності УАК.

14.2. Зміни до Статуту вносяться за рішенням З'їзду. Зміни до статутних документів УАК реєструються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

02.01.2010

Джерело: agroconf.org

 

эдина країна-єдиная страна

Шорти vulkan klassik

Шорты для похудения

Vulkan Classic

пчеловодство видео,  разведение пчел видео, пчелы видео, пасека видео, уход за пчелами видео, смотреть мультфильмы онлайн, смотреть фильмы онлайн

 

Райффайзен Лізинг Аваль

 

 

 

Науково-інноваційний центр

Найди друга

Медогонки,Воскотопки,Сушилки пыльцы,Ульи и принадлежности,Одежда для пчеловода,Инвентарь

 

Карта пасек, пасека, пасеки всего мира, пасечники

Карта пасек показывает

пасечников
и их пасеки всего мира!
Заявите о себе, добавляя
Вашу собственную пасеку!

 

4telecomstore.ru

«Собраться вместе - это начало. Оставаться вместе - это прогресс.

Работать вместе - это успех». - Генри Форд

Передрукування матеріалів заборонено без посилання на http://agroprom-ua.com
CopyRight © 2009-2012. Всі права захищені. АГРОПРОМ-Агропромышленный Портал Украины.